News // Știri

Call for papers: Mobilities, land use and ecological crises in Europe’s peripheries

Hosman, Romania, 13-16 September 2023 – offline and online conference

Global agriculture is deeply affected by ecological crises, industrial production increases pressures on communities and on the environment, and the continuous expansion of (mega)cities consumes their hinterlands. All these processes are overwritten by migration/mobilities and have profound consequences on land uses. Tracing these processes in Eastern Europe and other regions of high emigration becomes increasingly important, as these regions generate large migratory flows, which then shape land uses both at home and in destination places. Rural communities are profoundly shaped by high emigration and ageing populations. More critical, return pulls in these regions impact on local economies while these regions are prominent in political debates and elections in the national arenas. The COVID-19 pandemic crisis opened-up important questions regarding the dependency of European agriculture on precarious seasonal work. The growing literature on seasonal workers in agriculture – including on Eastern European migrants – indicate agricultural workers as essential workers in developed countries.

This conference guides the attention towards countries of origin and countries experiencing different forms of mobility: out-migration, return, and immigration. In this sense it investigates how migration and work regimes are transforming agriculture and rural population in the European periphery and other similar regions. As the literature on seasonal workers in European agriculture focusses almost exclusively on countries of destination, our focus is rather on return migration. Secondly, the conference enlarges the scope of the research by looking not just at agricultural workers, but also at returnees, entrepreneurs and self-employed in agriculture, part of which may have been agricultural workers at a certain point in time, while others may have had a different migratory career. In addition, as many migrants live transnational lives and are separated by their families long periods of time, we ask how such relations intersect and influence agricultural work and land use practices. In this sense, inquiries into different forms of international mobilities helps us explaining the relationship between different mobile subjects: migrants, migrants’ families, returnees, and investors and the ways in which they influence agriculture and land use in countries of origin of large migratory flows. 

Finally, the global ecological crisis induces often dramatic changes all along the migratory routes in agriculture. Different categories of mobile people started to have different understanding of ecology and land-as-value. Whereas debates on climate change have long started, climate change and climate risks are only recently felt concretely by many people. As farmers learn about their impact on the soil, crops and water use and balance commercial with climate responsibility, society-land relations are deeply transformed on and by rural sites. The ways in which people engage with land also differ from those inclined to invest in technology, to others who simply abandon cultivating the land in their countries of origin, yet not agriculture entirely, as they may remain to work in the fields in developed countries. We approach the nexus between land use, mobility and ecological crises from a mobility and transnationalism perspective looking at how different mobilities shape and are shaped by agricultural practices and the new challenges posed by massive ecological change. 

Proposed topics

Environmental dislocations, mobility and land use

Pioneer returned entrepreneurs in agriculture

Lifestyle and utopian migrants involved in agriculture 

Transnational families and land uses

Land and rural capitalism

Eastern Europe’s ‘new peasantries’: how mobility and IT usage change local populations

Agrarian populism 

Seasonal work and health

Essential but precarious: seasonal work in the European agriculture

Immigrant workers in agriculture in new countries of destination

Conference organisers

National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania and Lucian Blaga University of Sibiu, Romania

Conference committee 

Anghel, Remus Gabriel, PhD, Professor, National University of Political Studies and Public Administration & ISPMN, Romania

Roxana Bărbulescu, PhD, Associate Professor, University of Leeds, UK

Vesalon Lucian, PhD, Associate Professor, West University of Timișoara, Romania

Valer Simion Cosma, PhD, Lucian Blaga University of Sibiu

Date and location

The conference will take place between 13-16 September 2023 in Hosman (Hosmengen), Transylvania, Romania. Hosman is a romantic Transylvanian village located 25 km distance from Sibiu (Hermannstadt), Romania. More on the location is here https://www.facebook.com/Hosman.Romania/ 

Online participation is possible. Travel costs (accommodation, meals and lowcost flights) will be covered by organizers.

Proposed aim 

The aim of the conference is to enhance dialogue on the relationship between mobility and land use. Selected papers will be part of a common publication project. 

Paper delivery  

Abstract delivery 15st of May 2023

Draft Paper delivery 1st of August 2023 (tentative) 

Contact information

email: remusgabriel@yahoo.com, lvesalon@gmail.com


[RO]

Conferință: Mobilități, utilizarea terenurilor și crize ecologice la periferiile Europei

Hosman, România, 13-16 septembrie 2023 – conferință offline și online

Agricultura globală este profund afectată de crize ecologice, producția industrială crește presiunea asupra comunităților și asupra mediului, iar expansiunea continuă a (mega)orașelor consumă hinterlandul acestora. Toate aceste procese sunt suprapuse de migrație/mobilități și au consecințe profunde asupra utilizării terenurilor. Urmărirea acestor procese în Europa de Est și în alte regiuni cu un nivel ridicat de emigrație devine din ce în ce mai importantă, deoarece aceste regiuni generează fluxuri migratorii mari, care apoi modelează utilizarea terenurilor atât acasă, cât și în locurile de destinație. Comunitățile rurale sunt profund influențate de emigrația ridicată și de îmbătrânirea populației. Și mai important, atracțiile de întoarcere în aceste regiuni au un impact asupra economiilor locale, în timp ce aceste regiuni sunt proeminente în dezbaterile politice și în alegerile de pe scenele naționale. Criza pandemică COVID-19 a deschis întrebări importante cu privire la dependența agriculturii europene de munca sezonieră precară. Literatura în creștere privind lucrătorii sezonieri din agricultură – inclusiv migranții din Europa de Est – indică lucrătorii agricoli ca fiind lucrători esențiali în țările dezvoltate.

Această conferință își îndreaptă atenția către țările de origine și către țările care se confruntă cu diferite forme de mobilitate: emigrarea, întoarcerea și imigrația. În acest sens, ea investighează modul în care regimurile de migrație și de muncă transformă agricultura și populația rurală de la periferia europeană și din alte regiuni similare. Întrucât literatura de specialitate privește lucrătorii sezonieri din agricultura europeană aproape exclusiv din perspectiva țărilor de destinație, noi ne concentrăm mai degrabă pe migrația de întoarcere. În al doilea rând, conferința lărgește domeniul de aplicare al cercetării prin luarea în considerare nu doar a lucrătorilor agricoli, ci și a celor care se întorc, a antreprenorilor și a lucrătorilor independenți din agricultură, dintre care o parte pot fi fost lucrători agricoli la un anumit moment dat, în timp ce alții pot avea o carieră migratorie diferită. În plus, având în vedere că mulți migranți trăiesc vieți transnaționale și sunt despărțiți de familiile lor perioade lungi de timp, ne întrebăm cum se intersectează și influențează aceste relații munca agricolă și practicile de utilizare a terenurilor. În acest sens, cercetările privind diferitele forme de mobilități internaționale ne ajută să explicăm relația dintre diferiți subiecți mobili: migranți, familiile migranților, repatriați și investitori și modul în care aceștia influențează agricultura și utilizarea terenurilor în țările de origine ale marilor fluxuri migratorii. 

În cele din urmă, criza ecologică globală induce schimbări adesea dramatice în agricultură de-a lungul rutelor de migrație. Diferite categorii de persoane mobile au început să aibă o înțelegere diferită a ecologiei și a terenului ca valoare. În timp ce dezbaterile privind schimbările climatice au început de mult timp, schimbările climatice și riscurile climatice sunt doar recent resimțite în mod concret de multe persoane. Pe măsură ce agricultorii învață despre impactul pe care îl au asupra solului, a culturilor și a utilizării apei și stabilesc un echilibru între responsabilitatea comercială și cea climatică, relațiile dintre societate și teren sunt profund transformate în și de către zonele rurale. De asemenea, modalitățile prin care oamenii se implică în relația cu pământul diferă de la cei care sunt înclinați să investească în tehnologie, la alții care pur și simplu renunță la cultivarea pământului în țările lor de origine, dar nu și la agricultură în întregime, deoarece pot rămâne să lucreze pe câmp în țările dezvoltate. Abordăm legătura dintre utilizarea terenurilor, mobilitate și crizele ecologice din perspectiva mobilității și a transnaționalismului, analizând modul în care diferitele mobilități modelează și sunt modelate de practicile agricole și de noile provocări ridicate de schimbările ecologice masive.

Teme propuse:


Dislocări de mediu, mobilitate și utilizarea terenurilor
Pionieri reveniți antreprenori în agricultură
Stil de viață și migranți utopici implicați în agricultură
Familiile transnaționale și utilizarea terenurilor
Terenul și capitalismul rural
“New peasantries” din Europa de Est: modul în care mobilitatea și utilizarea IT schimbă populațiile locale
Populismul agrar
Munca sezonieră și sănătatea
Esențială, dar precară: munca sezonieră în agricultura europeană
Lucrătorii imigranți din agricultură în noile țări de destinație

Organizatorii conferinței:

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, România.

Comitet:


Anghel, Remus Gabriel, PhD, Profesor, Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică & ISPMN, România
Roxana Bărbulescu, PhD, Profesor asociat, Universitatea din Leeds, Marea Britanie
Vesalon Lucian, PhD, Profesor asociat, Universitatea de Vest din Timișoara, România

Valer Simion Cosma, PhD, Lucian Blaga University of Sibiu

Data și locul:


Conferința va avea loc în perioada 13-16 septembrie 2023 la Hosman (Hosmengen), Transilvania, România. Hosman este un sat romantic transilvănean situat la 25 km distanță de Sibiu (Hermannstadt), România. Mai multe despre acest loc găsiți aici: https://www.facebook.com/Hosman.Romania/
Participarea online este posibilă. Costurile de călătorie (cazare, masă și zboruri lowcost) vor fi acoperite de organizatori.

Obiectivul propus:
Scopul conferinței este de a intensifica dialogul privind relația dintre mobilitate și utilizarea terenurilor. Lucrările selectate vor face parte dintr-un proiect comun de publicare.

Livrarea lucrărilor:
Livrarea abstractelor: 15 mai 2023
Livrarea lucrărilor: 1 august 2023 (tentativ)

Informații de contact
e-mail: remusgabriel@yahoo.com, lvesalon@gmail.com
pagina web returnita.wordpress.com

01/03/2021

A Call for Application for a part-time, fixed-period job (grade CS III) was published by the Babes-Bolyai University // Un anunț de recrutare pentru un post cu jumătate de normă, pe perioadă determinată (gradul CS III) a fost publicat de Universitatea Babeș-Bolyai

For more details see the call on the BBU website.

Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător
științific III, vacant în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0338, Titlu: Migrația de
întoarcere în IT și agricultură. Adaptare, inovare și remiteri sociale, pe perioadă determinată, cu normă parțială.

Pentru detalii vizitați anunțul pe pagina UBB.